Get it on Google Play

अर्धनारीश्वर  स्तोत्रम 

चाम्पेयगौरार्धा  शरीरकायै  कर्पूरगौरार्धा  शररकय  |
धम्मिल्लकायै च   जटाधराय  नमः  शिवाय च  नमः  शिवाय  ||

कस्तूरिका  कुंकुमचर्चितायै  चितरजःपुंजा  विचर्चिताया  |
कृतस्मरायै  विकृतस्मराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||

झणत्क्वणत्कंकणा  नूपुरायै  पादब्जराजत्फणिन  उपरया  |
हेमंगदायै  भुजगन  गदया  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||

विशालनीलोत्पललोचनायै  विकसिपा  नकेरुहलोचनाया  |
समेसनयै  विषमेक्षणाय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||

मन्दरमलाकलितलकायै  कपलमलाङ्कितकन्धराय  |
दिव्याम्बरायै  च  दिगम्बराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै   ताती  त्प्रभातंरजा  तधरया  |
निर्लश्वरायै  निखिलेश्वराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||

प्रपञ्चसृष्  ट्युन्मुखला  सयकायी  समस्तसा  महारकताण्डवाया  |
जगज्जनन्यै  जगदेकपित्रे  नमः  शिवायै  च   नमः  शिवाय  ||

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय ।
शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ||

एतत्पठेदश  तकमीश  तडम  यो  भक्त्या  सा  मान्यो   भुवि  डलरघजलवी  |
प्राप्नोति  सौभाग्यमनन्तकालम  भूयात  सदा  तस्य  समस्तसिद्दिः  ||

इत्ति श्री आदिशंकर भगवत्पदा विरचितम अर्धनारीश्वर स्तोत्रम सम्पूरणम् |


Roman Transliteration and English Translation

ardhanārīśvara  stotrama

cāmpeyagaurārdhā  śarīrakāyai  karpūragaurārdhā  śararakaya  |
dhammillakāyai ca   jaṭādharāya  namaḥ  śivāya ca  namaḥ  śivāya  ||

kastūrikā  kuṁkumacarcitāyai  citarajaḥpuṁjā  vicarcitāyā  |
kr̥tasmarāyai  vikr̥tasmarāya  namaḥ  śivāyai  ca  namaḥ  śivāya  ||

jhaṇatkvaṇatkaṁkaṇā  nūpurāyai  pādabjarājatphaṇina  uparayā  |
hemaṁgadāyai  bhujagana  gadayā  namaḥ  śivāyai  ca  namaḥ  śivāya  ||

viśālanīlotpalalocanāyai  vikasipā  nakeruhalocanāyā  |
samesanayai  viṣamekṣaṇāya  namaḥ  śivāyai  ca  namaḥ  śivāya  ||

mandaramalākalitalakāyai  kapalamalāṅkitakandharāya  |
divyāmbarāyai  ca  digambarāya  namaḥ  śivāyai  ca  namaḥ  śivāya  ||

ambhodharaśyāmalakuntalāyai   tātī  tprabhātaṁrajā  tadharayā  |
nirlaśvarāyai  nikhileśvarāya  namaḥ  śivāyai  ca  namaḥ  śivāya  ||

prapañcasr̥ṣ  ṭyunmukhalā  sayakāyī  samastasā  mahārakatāṇḍavāyā  |
jagajjananyai  jagadekapitre  namaḥ  śivāyai  ca   namaḥ  śivāya  ||

pradīptaratnojjvalakuṇḍalāyai sphuranmahāpannagabhūṣaṇāya ।
śivānvitāyai ca śivānvitāya namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ||

etatpaṭhedaśa  takamīśa  taḍama  yo  bhaktyā  sā  mānyo   bhuvi  ḍalaraghajalavī  |
prāpnoti  saubhāgyamanantakālama  bhūyāta  sadā  tasya  samastasiddiḥ  ||

itti śrī ādiśaṁkara bhagavatpadā viracitama ardhanārīśvara stotrama sampūraṇam |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 4 = 3