Get it on Google Play

॥ श्री मधुसूदनाश्रम शिष्याच्युतयतकृतं हनुमदष्टकम् ॥

श्रीरघुराजपदाब्जनिकेतन पङ्कजलोचन मङ्गलराशे
चण्डमहाभुजदण्डसुरारिविखण्डनपण्डित पाहि दयालो ।
पातकिनं च समुद्धर मां महतां हि सतामपि मानमुदारं
त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ १ ॥

संसृतितापमहानलदग्धतनूरुहमर्मतनोरतिवेलं
पुत्रधनस्वजनात्मगृहादिषु सक्तमतेरतिकिल्बिषमूर्तेः ।
केनचिदप्यमलेन पुराकृतपुण्यसुपुञ्जलवेन विभो वै
त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ २ ॥

संसृतिकूपमनल्पमघोरनिदाघनिदानमजस्रमशेषं
प्राप्य सुदुःखसहस्रभुजङ्गविषैकसमाकुलसर्वतनोर्मे ।
घोरमहाकृपणापदमेव गतस्य हरे पतितस्य भवाब्धौ
त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ३ ॥

संसृतिसिन्धुविशालकरालमहाबलकालझषग्रसनार्तं
व्यग्रसमग्रधियं कृपणं च महामदनक्रसुचक्रहृतासुम् ।
कालमहारसनोर्मिनिपीडितमुद्धर दीनमनन्यगतिं मां
त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ४ ॥

संसृतिघोरमहागहने चरतो मणिरञ्जितपुण्यसुमूर्तेः
मन्मथभीकरघोरमहोग्रमृगप्रवरार्दितगात्रसुसन्धेः ।
मत्सरतापविशेषनिपीडितबाह्यमतेश्च कथञ्चिदमेयं
त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ५ ॥

संसृतिवृक्षमनेकशताघनिदानमनन्तविकर्मसुशाखं
दुःखफलं करणादिपलाशमनङ्गसुपुष्पमचिन्त्यसुमूलम् ।
तं ह्यधिरुह्य हरे पतितं शरणागतमेव विमोचय मूढं
त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ६ ॥

संसृतिपन्नगवक्त्रभयङ्करदंष्ट्रमहाविषदग्धशरीरं
प्राणविनिर्गमभीतिसमाकुलमन्दमनाथमतीव विषण्णम् ।
मोहमहाकुहरे पतितं दययोद्धर मामजितेन्द्रियकामं
त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ७ ॥

इन्द्रियनामकचौरगणैर्हृततत्त्वविवेकमहाधनराशिं
संसृतिजालनिपातितमेव महाबलिभिश्च विखण्डितकायम् ।
त्वत्पदपद्ममनुत्तममाश्रितमाशु कपीश्वर पाहि कृपालो
त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन्स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ ८ ॥

ब्रह्ममरुद्गणरुद्रमहेन्द्रकिरीटसुकोटिलसत्पदपीठं
दाशरथिं जपति क्षितिमण्डल एष निधाय सदैव हृदब्जे ।
तस्य हनूमत एव शिवङ्करमष्टकमेतदनिष्टहरं वै
यः सततं हि पठेत्स नरो लभतेऽच्युतरामपदाब्जनिवासम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्री मधुसूदनाश्रम शिष्याच्युतयतकृतं हनुमदष्टकम् संपूर्णम् ॥


Roman Transliteration and English Translation

॥ śrī madhusūdanāśrama śiṣyācyutayatakr̥taṁ hanumadaṣṭakam ॥

śrīraghurājapadābjaniketana paṅkajalocana maṅgalarāśe
caṇḍamahābhujadaṇḍasurārivikhaṇḍanapaṇḍita pāhi dayālo ।
pātakinaṁ ca samuddhara māṁ mahatāṁ hi satāmapi mānamudāraṁ
tvāṁ bhajato mama dehi dayāghana he hanuman svapadāmbujadāsyam ॥ 1 ॥

saṁsr̥titāpamahānaladagdhatanūruhamarmatanorativelaṁ
putradhanasvajanātmagr̥hādiṣu saktamateratikilbiṣamūrteḥ ।
kenacidapyamalena purākr̥tapuṇyasupuñjalavena vibho vai
tvāṁ bhajato mama dehi dayāghana he hanuman svapadāmbujadāsyam ॥ 2 ॥

saṁsr̥tikūpamanalpamaghoranidāghanidānamajasramaśeṣaṁ
prāpya suduḥkhasahasrabhujaṅgaviṣaikasamākulasarvatanorme ।
ghoramahākr̥paṇāpadameva gatasya hare patitasya bhavābdhau
tvāṁ bhajato mama dehi dayāghana he hanuman svapadāmbujadāsyam ॥ 3 ॥

saṁsr̥tisindhuviśālakarālamahābalakālajhaṣagrasanārtaṁ
vyagrasamagradhiyaṁ kr̥paṇaṁ ca mahāmadanakrasucakrahr̥tāsum ।
kālamahārasanorminipīḍitamuddhara dīnamananyagatiṁ māṁ
tvāṁ bhajato mama dehi dayāghana he hanumansvapadāmbujadāsyam ॥ 4 ॥

saṁsr̥tighoramahāgahane carato maṇirañjitapuṇyasumūrteḥ
manmathabhīkaraghoramahogramr̥gapravarārditagātrasusandheḥ ।
matsaratāpaviśeṣanipīḍitabāhyamateśca kathañcidameyaṁ
tvāṁ bhajato mama dehi dayāghana he hanumansvapadāmbujadāsyam ॥ 5 ॥

saṁsr̥tivr̥kṣamanekaśatāghanidānamanantavikarmasuśākhaṁ
duḥkhaphalaṁ karaṇādipalāśamanaṅgasupuṣpamacintyasumūlam ।
taṁ hyadhiruhya hare patitaṁ śaraṇāgatameva vimocaya mūḍhaṁ
tvāṁ bhajato mama dehi dayāghana he hanumansvapadāmbujadāsyam ॥ 6 ॥

saṁsr̥tipannagavaktrabhayaṅkaradaṁṣṭramahāviṣadagdhaśarīraṁ
prāṇavinirgamabhītisamākulamandamanāthamatīva viṣaṇṇam ।
mohamahākuhare patitaṁ dayayoddhara māmajitendriyakāmaṁ
tvāṁ bhajato mama dehi dayāghana he hanuman svapadāmbujadāsyam ॥ 7 ॥

indriyanāmakacauragaṇairhr̥tatattvavivekamahādhanarāśiṁ
saṁsr̥tijālanipātitameva mahābalibhiśca vikhaṇḍitakāyam ।
tvatpadapadmamanuttamamāśritamāśu kapīśvara pāhi kr̥pālo
tvāṁ bhajato mama dehi dayāghana he hanumansvapadāmbujadāsyam ॥ 8 ॥

brahmamarudgaṇarudramahendrakirīṭasukoṭilasatpadapīṭhaṁ
dāśarathiṁ japati kṣitimaṇḍala eṣa nidhāya sadaiva hr̥dabje ।
tasya hanūmata eva śivaṅkaramaṣṭakametadaniṣṭaharaṁ vai
yaḥ satataṁ hi paṭhetsa naro labhate’cyutarāmapadābjanivāsam ॥ 9 ॥

॥ iti śrī madhusūdanāśrama śiṣyācyutayatakr̥taṁ hanumadaṣṭakam saṁpūrṇam ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 5 =