Get it on Google Play

॥ श्रीमद्दिव्यपरशुरामाष्टकस्तोत्रम् ॥

ब्रह्मविष्णुमहेशसन्नुतपावनाङ्घ्रिसरोरुहं नीलनीरजलोचनं हरिमाश्रितामरभूरुहम् ।
केशवं जगदीश्वरं त्रिगुणात्मकं परपूरुषं पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ १॥

अक्षयं कलुषापहं निरुपद्रवं करुणानिधिं वेदरूपमनामयं विभुमच्युतं परमेश्वरम् ।
हर्षदं जमदग्निपुत्रकमार्यजुष्टपदाम्बुजं पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ २॥

रैणुकेयमहीनसत्वकमव्ययं सुजनार्चितं विक्रमाढ्यमिनाब्जनेत्रकमब्जशार्ङ्गगदाधरम् ।
छत्रिताहिमशेषविद्यगमष्टमूर्तिमनाश्रयं पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ ३॥

बाहुजान्वयवारणाङ्कुशमर्वकण्ठमनुत्तमं सर्वभूतदयापरं शिवमब्धिशायिनमौर्वजम् ।
भक्तशत्रुजनार्दनं निरयार्दनं कुजनार्दनं पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ ४॥

जम्भयज्ञविनाशकञ्च त्रिविक्रमं दनुजान्तकं निर्विकारमगोचरं नरसिंहरूपमनर्दहम् ।
वेदभद्रपदानुसारिणमिन्दिराधिपमिष्टदं पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ ५॥

निर्जरं गरुडध्वजं धरणीश्वरं परमोददं सर्वदेवमहर्षिभूसुरगीतरूपमरूपकम् ।
भूमतापसवेषधारिणमद्रिशञ्च महामहं पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ ६॥

सामलोलमभद्रनाशकमादिमूर्तिमिलासुरं सर्वतोमुखमक्षिकर्षकमार्यदुःखहरङ्कलौ ।
वेङ्कटेश्वररूपकं निजभक्तपालनदीक्षितं पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ ७॥

दिव्यविग्रहधारिणं निखिलाधिपं परमं महा- वैरिसूदनपण्डितं गिरिजातपूजितरूपकम् ।
बाहुलेयकुगर्वहारकमाश्रितावळितारकं पर्शुराममुपास्महे मम किङ्करिष्यति योऽपि वै ॥ ८॥

पर्शुरामाष्टकमिदं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः पर्शुरामकृपासारं सत्यं प्राप्नोति सत्वरम् ॥

॥ इति श्रीपूसपाटि रङ्गनायकामात्य भार्गवर्षिकृत श्रीमद्दिव्यपरशुरामाष्टकं सम्पूर्णम् ॥


Roman Transliteration and English Translation

॥ śrīmaddivyaparaśurāmāṣṭakastotram ॥

brahmaviṣṇumaheśasannutapāvanāṅghrisaroruhaṁ nīlanīrajalocanaṁ harimāśritāmarabhūruham ।
keśavaṁ jagadīśvaraṁ triguṇātmakaṁ parapūruṣaṁ parśurāmamupāsmahe mama kiṅkariṣyati yo’pi vai ॥ 1॥

akṣayaṁ kaluṣāpahaṁ nirupadravaṁ karuṇānidhiṁ vedarūpamanāmayaṁ vibhumacyutaṁ parameśvaram ।
harṣadaṁ jamadagniputrakamāryajuṣṭapadāmbujaṁ parśurāmamupāsmahe mama kiṅkariṣyati yo’pi vai ॥ 2॥

raiṇukeyamahīnasatvakamavyayaṁ sujanārcitaṁ vikramāḍhyaminābjanetrakamabjaśārṅgagadādharam ।
chatritāhimaśeṣavidyagamaṣṭamūrtimanāśrayaṁ parśurāmamupāsmahe mama kiṅkariṣyati yo’pi vai ॥ 3॥

bāhujānvayavāraṇāṅkuśamarvakaṇṭhamanuttamaṁ sarvabhūtadayāparaṁ śivamabdhiśāyinamaurvajam ।
bhaktaśatrujanārdanaṁ nirayārdanaṁ kujanārdanaṁ parśurāmamupāsmahe mama kiṅkariṣyati yo’pi vai ॥ 4॥

jambhayajñavināśakañca trivikramaṁ danujāntakaṁ nirvikāramagocaraṁ narasiṁharūpamanardaham ।
vedabhadrapadānusāriṇamindirādhipamiṣṭadaṁ parśurāmamupāsmahe mama kiṅkariṣyati yo’pi vai ॥ 5॥

nirjaraṁ garuḍadhvajaṁ dharaṇīśvaraṁ paramodadaṁ sarvadevamaharṣibhūsuragītarūpamarūpakam ।
bhūmatāpasaveṣadhāriṇamadriśañca mahāmahaṁ parśurāmamupāsmahe mama kiṅkariṣyati yo’pi vai ॥ 6॥

sāmalolamabhadranāśakamādimūrtimilāsuraṁ sarvatomukhamakṣikarṣakamāryaduḥkhaharaṅkalau ।
veṅkaṭeśvararūpakaṁ nijabhaktapālanadīkṣitaṁ parśurāmamupāsmahe mama kiṅkariṣyati yo’pi vai ॥ 7॥

divyavigrahadhāriṇaṁ nikhilādhipaṁ paramaṁ mahā- vairisūdanapaṇḍitaṁ girijātapūjitarūpakam ।
bāhuleyakugarvahārakamāśritāvalitārakaṁ parśurāmamupāsmahe mama kiṅkariṣyati yo’pi vai ॥ 8॥

parśurāmāṣṭakamidaṁ trisandhyaṁ yaḥ paṭhennaraḥ parśurāmakr̥pāsāraṁ satyaṁ prāpnoti satvaram ॥

॥ iti śrīpūsapāṭi raṅganāyakāmātya bhārgavarṣikr̥ta śrīmaddivyaparaśurāmāṣṭakaṁ sampūrṇam ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 3 =