गार्ग्यमुनिकृत भैरवाष्टकम् Gargyamuni Krit Bhairavashtakam

॥ श्रीगार्ग्यमुनिविरचितं भैरवाष्टकम् ॥ ॥ श्री भैरवाय नमः ॥ श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महामहाकाल अधीश्वरोऽथ । यो जीवनाथोऽत्र विराजमानः श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ १॥ पद्मासनासीनमपूर्वरूपं महेन्द्रचर्मोपरि शोभमानम् । गदाऽब्ज पाशान्वित चक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ २॥ यो रक्तगोरश्च चतुर्भुजश्च पुरः स्थितोद्भासित पानपात्रः । भुजङ्गभूयोऽमितविक्रमो यः श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ३॥ रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्ड्रयुक्तं …

गार्ग्यमुनिकृत भैरवाष्टकम् Gargyamuni Krit Bhairavashtakam Read More »