भैरवाष्टकं

गार्ग्यमुनिकृत भैरवाष्टकम् Gargyamuni Krit Bhairavashtakam

॥ श्रीगार्ग्यमुनिविरचितं भैरवाष्टकम् ॥ ॥ श्री भैरवाय नमः ॥ श्रीभैरवो रुद्रमहेश्वरो यो महामहाकाल अधीश्वरोऽथ । यो जीवनाथोऽत्र विराजमानः श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ १॥ पद्मासनासीनमपूर्वरूपं महेन्द्रचर्मोपरि शोभमानम् । गदाऽब्ज पाशान्वित चक्रचिह्नं श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ २॥ यो रक्तगोरश्च चतुर्भुजश्च पुरः स्थितोद्भासित पानपात्रः । भुजङ्गभूयोऽमितविक्रमो यः श्रीभैरवं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ३॥ रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं त्रिपुण्ड्रयुक्तं …

गार्ग्यमुनिकृत भैरवाष्टकम् Gargyamuni Krit Bhairavashtakam Read More »

श्री कष्टहर भैरव स्तोत्र Shri Kashthar Bhairav Strotra

श्री कष्टहर भैरव स्तोत्र श्रीगणेशाय नमः । श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः । श्रीगुरवे नमः । श्रीभैरवाय नमः ॥ अथ श्री कष्टहर भैरव स्तोत्रं । ॐ चण्डं प्रतिचण्डं करधृतदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरं लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरम् । डमरुध्वनिशङ्खं तरलवतंसं मधुरहसन्तं लोकभरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेषं कष्टहरम् ॥ १॥ चर्चितसिन्दूरं रणभूविदूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरं किङ्किणिगणरावं त्रिभुवनपावं खर्प्परसावं पुण्यभरम् । …

श्री कष्टहर भैरव स्तोत्र Shri Kashthar Bhairav Strotra Read More »

error: Content is protected !!